1.ด้านการเงินงบประมาณ

2.กำลังพล

3.นโยบายและแผน

4.งานสารบรรณ