รายละเอียดตำแหน่ง อัตราอนุญาต ตัวคนจริง อัตราว่าง
สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
102 289 68 256 34 33
1.ผกก. 1 - 1 - - -
2.งานป้องกันปราบปราม 14 - 10 - 4 -
  2.1 รอง ผกก.ป. 1 - 1 - - -
  2.2 สวป. 1 - 1 - - -
  2.3 รอง สวป. 12 - 8 - - -
  2.4 ผบ.หมู่ (ป.) - - - 189 - 18
3.งานสืบสวน 8 - 8 - - -
  3.1 รอง ผกก.สส.  1 - 1 - - -
  3.2 สว.สส. 2 - 2 - - -
  3.3 รอง สว.สส. 5 - 5 - - -
  3.4 ผบ.หมู่ (สส.) 39 39 - 39 - -
4.พนักงานสอบสวน 68 - 47 - 2 -
 4.1 รอง ผกก.(สอบสวน) - - 4 - - -
 4.2 สว.(สอบสวน) - - 13 - - -
 4.3 รอง สว.(สอบสวน) - - 30 - - -
 4.4 ผบ.หมู่(ส.) - 9 - 1 - 8
5.งานอำนวยการ 6 - 2 - - -
  5.1 สว.อก. 1 - 1 - - -
  5.2 รอง สว.อก. 2 - 2 - - -
  5.3 ผบ.หมู่ (ธร.) - 3 - 1 - 3
6.งานจราจร 4 - 2 - 1 -
  6.1 สว.จร. 1 - 1 - - -
  6.2 รอง สว.จร. 3 - 2 - 1 -
  6.3 ผบ.หมู่ (จร.)  - 37 - 37 - 2